ကၽြန္ေတာ္တို႔မႏၲေလးတြင္တည္ရွိေသာ Golden Land Inn သည္ ကမာၻေပၚတြင္႐ွိေသာ အင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္႐ွိေနသည့္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Golden Land Inn တြင္ လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားထံမွလည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြမႈမ်ား စသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိထားေသာဟိုတယ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ ်ာ္ေသာေဈးႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏အခ်က္အခ်ာက ်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Golden Land Inn မွ လူႀကီးမင္းတို႔အား လာေရာက္တည္းခိုဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ။

Golden Land Inn သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ပိုင္းတြင္တည္႐ွိၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ အဓိကေရြးခ်ယ္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ Golden Land Inn ၏အနီးတဝိုက္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ရန္အတြက္ အဓိကဆြဲေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မဟာမုနိ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ New Ocean Super Market ႏွင့္ မေနာ္ရမၼံ ကစားကြင္း စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားကလည္း ဝိုင္းရံထားလ ်က္႐ွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ Golden Land Inn သို႔ လာေရာက္တည္းခိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ အႏွစ္ၿခိဳက္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။

Golden Land Inn သို႔ လာေရာက္တည္းခိုေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ မိသားစုသီးသန္႔အခန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းလွည္႔ပတ္ေလ ွ်ာက္လည္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္ဘီးမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားငွားရမ္းေပးျခင္းအျပင္ အစားအေသာက္အဆင္ေျပႏိုင္ရန္အတြက္ စားေသာက္ခန္း ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားလ ်က္္႐ွိပါသည္။

 

• Check-In Time : 14:00   • Check-Out Time : 12:00   • GMT Time : +06:30 – Yangon (Rangoon)