• အျပင္ပန္းပံုစံ

  Golden Land Inn မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

 • ဧည့္ခန္း

  Golden Land Inn မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

 • မိသားစုအိပ္ခန္းမ်ား

  Golden Land Inn မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

 • ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္းမ်ား

  Golden Land Inn မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

 • ကုတင္ႏွစ္လံုးပါ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္းမ်ား

  Golden Land Inn မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏။