• အပြင်ပန်းပုံစံ

  Golden Land Inn မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

 • ဧည့်ခန်း

  Golden Land Inn မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

 • မိသားစုအိပ်ခန်းများ

  Golden Land Inn မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

 • နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းများ

  Golden Land Inn မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

 • ကုတင်နှစ်လုံးပါ နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းများ

  Golden Land Inn မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။